14 kwietnia, 2024
AktualnościNa sygnalePomoc

Debata społeczna w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kościańskiego w okresie zimowym

W miniony czwartek (3 listopada 2022r) w Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie odbyła się debata społeczna poświęcona zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu kościańskiego w okresie zimowym. Prowadzący debatę funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościanie zanotowali uwagi i sugestie obecnych dotyczące bezpieczeństwa.

Głównym celem zorganizowanej debaty było wypracowanie zasad i form podejmowania wspólnych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zimowym na terenie powiatu kościańskiego, poprzez udzielenie odpowiedniego wsparcia osobom bezdomnym, samotnym i nieporadnym życiowo oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez właściwe utrzymanie stanu dróg.

Na początku debaty gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Kościanie insp. Andrzej Zakrzewski, zaproszając uczestników debaty do wzajemnej dyskusji i wymiany informacji, aby wzmocnić dotychczasową współpracę i wypracować wspólne rozwiązania kwestii bezpieczeństwa w okresie zimowym. Następnie wspólnie wraz z naczelnikiem Wydziału Prewencji podinsp. Konradem Stróżyńskim przedstawili podejmowane dotychczasowe działania na rzecz osób bezdomnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Na debacie gościła Pani Wicestarosta Kościański Dorota Słowińska, Komendant Powiatowy PSP w Kościanie kpt. Szymon Klemenski, Komendant Straży Miejskiej w Kościanie Maciej Szymczak, przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wielkopolskich oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, przedstawiciele Urzędów Miasta i Gmin odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową oraz przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej.

Przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej omówili kwestie związane z udzielaniem pomocy osobom bezdomnym, samotnym i nieporadnym życiowo. Przedstawili kwestie kierowania osób bezdomnych do noclegowni, schronisk, czy innych instytucji oraz kwestie udzielania pomocy w postaci ciepłego posiłku, ubrań, czy innych form udzielanej pomocy.

Przedstawiciele zarządów dróg przedstawili zaplanowane formy zapewnienia zimowego utrzymania dróg. Ustalono i doprecyzowano również sposób kontaktu z dyżurującymi osobami, celem odpowiedniej reakcji i alarmowania w przypadku konieczności podjęcia pilnych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Komendant PSP w Kościanie oraz Komendant Straży Miejskiej w Kościanie przedstawili zakres swoich działań oraz zobowiązali się do kontynuacji dotychczasowej współpracy oraz pozostawania w gotowość do podejmowania wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa.

Debatę zakończono wręczając obecnym ankiety, w których mogli przedstawić nurtujące ich problemy, warte omówienia podczas kolejnych tego typu spotkań.