Zmiana granic miasta Czempinia

Z początkiem 2022 roku miasto Czempiń formalnie zmieni swoje granice, włączając do dotychczasowego obszaru miasta części obszarów obrębów ewidencyjnych Borowo o łącznej powierzchni 17,48 ha (271 mieszkańców), Piotrkowice o łącznej powierzchni 4,95 ha (363 mieszkańców) i Piechanin o łącznej powierzchni 4,95 ha (19 mieszkańców).

Proces rozpoczął się 30 grudnia 2019 roku, kiedy dokonana została zmiana numerów porządkowych  budynków w Piotrkowicach. Było to preludium działań, zmierzających do uregulowania stanu prawnego, wynikającego z zaszłości i błędnego nadawania adresów i nazw ulicom. Począwszy od 60. XX. w. nieruchomościom znajdującym się na tych terenach nadawano niepoprawne adresy, wychodząc z przeświadczenia, że tereny te należą do miasta, pomimo że grunty te stanowiły faktycznie obszary wiejskie przylegające jedynie do miasta Czempiń. Z upływem lat, w świadomości mieszkańców błąd ten przyjęto za stan faktyczny.

Narodziło się swoiste przyzwyczajenie i poczucie przynależności do miasta Czempiń. Z czasem, tereny objęte procesem zmiany granic, nieformalnie i nieprawnie utożsamiane były z obszarem miejskim. I właśnie owo poczucie utożsamienia się z miastem Czempiń, wyrażone przez mieszkańców tych terenów, sprawiło, że jeszcze w styczniu 2020 roku Burmistrz Gminy Czempiń wraz z Radą Miejską zadeklarowali wolę wszczęcia procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Czempinia, polegającej na włączeniu do granic administracyjnych Miasta Czempinia części obszaru wiejskiego położonego w Borowie, Piotrkowicach i Piechaninie. W ślad za deklaracją woli, jeszcze w styczniu 2020 roku Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę. Za – opowiedziało się 10 radnych, 5 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowiła podstawę do  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zaproponowanych zmian granic administracyjnych miasta, w trakcie których mieszkańcy przedmiotowych obszarów opowiedzieli się za poszerzeniem granic Miasta Czempinia. Oczywistym rozwiązaniem było włączenie tych terenów, w celu zachowania wytworzonych na przestrzeni dziesiątek lat więzi mieszkańców z miastem.

W marcu 2021 roku, po kilkunastu miesiącach prac przygotowawczych prowadzonych konsekwentnie mimo panującej pandemii, Gmina Czempiń za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego wystąpiła z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Czempinia. Intencją złożonego wniosku było doprowadzenie do włączenia w granice miasta ww. terenów i uregulowanie w ten sposób wykazanych niezgodności w adresach i nazwach ulic. Wniosek liczył łącznie ponad 700 stron i stanowił kompleksową informację na temat obszarów przeznaczonych do włączenia, wraz z rozległym uzasadnieniem, uwzględniającym wyniki konsultacji społecznych, rys historyczny, dane statystyczne, informacje dotyczące struktury zatrudnienia, szacunkowe koszty oraz 15 załączników, w tym m.in. niezbędne opinie geodetów, mapy, zaświadczenia, wyrysy i wypisy z rejestrów. Wniosek został opracowany prawidłowo, zyskując aprobatę Wojewody Wielkopolskiego, a następnie w całości został uwzględniony w projekcie Rady Ministrów. Rząd zarekomendował włączenie terenów zlokalizowanych dotychczas w obrębie Borowo, Piotrkowice i Piechanin, stanowiących tereny wiejskie, w granice miasta, co ostatecznie zakończy żmudny i długotrwały proces uregulowania granic i naprawi błędy sprzed lat.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta – zostało przyjęte i opublikowane w Dzienniku Ustaw, natomiast zapisy tego rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, co oznacza, że z początkiem przyszłego roku mieszkańcy wskazanych obszarów, bez żadnych wątpliwości, będą mieszkańcami miasta Czempiń. W ślad za Rozporządzeniem Rady Ministrów, kolejne czynności prawne podejmować będzie Rada Miejska w Czempiniu porządkując i uściślając przebieg i nazewnictwo ulic, a następnie na początku 2022 roku Burmistrz Gminy Czempiń przeprowadzi niezbędne czynności administracyjne regulujące ostatecznie numerację porządkową włączanych terenów. O wszystkich działaniach i wynikających z tego obowiązkach dla mieszkańców będziemy informować na bieżąco w kolejnych komunikatach. Ponieważ wszystkie możliwe do przeprowadzenia działania administracyjne przeprowadzi Urząd Gminy w Czempiniu, przekazując także stosowne informacje do innych urzędów, przewiduje się jednak, że dla zdecydowanej większości mieszkańców włączanych terenów nie będzie konieczności podejmowania  żadnych czynności.

Źródło: Czempin.pl

Sprawdź także

Droga Krzyżowa w Śmiglu – fotorelacja

Tegoroczna Droga Krzyżowa odbyła się 31 marca po mszy świętej o godzinie 17:00. Wierni uczestniczyli …