25 czerwca, 2024
Aktualności

Kwalifikacja wojskowa w kwietniu

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kościańskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 4 do 26 kwietnia 2022 roku.

Kwalifikacja odbędzie się, podobnie jak w poprzednich latach, w godz. od 7:00 do 15:00 w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w salach  nr 207-209.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r., do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w roku 2003 i urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 2001 i 2002, które:

a)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Ponadto będą wzywane kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Podstawę wezwania do kwalifikacji wojskowej stanowi Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Każda osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma wezwanie – z terminem kwalifikacji wojskowej – od burmistrza/wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Przypominamy, że osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić następujące dokumenty:

–          dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

–          aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

–          posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

–          dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

–          dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

–          potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Ponadto osoby, które do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinny dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

OBOSTRZENIA WYNIKAJĄCE Z SYTUACJI PANDEMICZNEJ

Uwaga!

Ze względu  na obecną sytuację, związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, prosimy
o zgłaszanie się do kwalifikacji wojskowej w maseczce ochronnej!

Celem uniknięcia gromadzenia się kandydatów w kolejce oraz zapewnienie przestrzeni pozwalającej na zachowanie przynajmniej 1,5m odległości pomiędzy oczekującymi prosimy o ścisłe przestrzeganie godziny wezwania.

Źródło: powiat kościański