Rower to nie moda to zdrowie – Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel

W 2020 roku Gmina Śmigiel złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek na realizację projektu pt. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zarezerwowana dla Gminy Śmigiel kwota wynosi 1.825.860,64 zł.

Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Śmigiel poprzez zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu rowerowego jest głównym celem przedmiotowego przedsięwzięcia.

Transport drogowy, a w szczególności indywidualny transport samochodowy jest jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia człowieka. Wskutek spalania paliw w silnikach pojazdów do powietrza trafiają: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz cząstki stałe i metale ciężkie. Auta są także źródłem emisji pierwotnej i wtórnej pyłu PM10 oraz PM2,5 wytwarzanych w wyniku m.in. zużycia opon, tarczy sprzęgła, hamulców. Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe sprzyjają stopniowej degradacji gleb i roślin w pasie ok. 500 m od drogi, a zdecydowanie szkodliwe oddziaływanie dotyczy pasa o szerokości do 150 m. Transport drogowy w istotny sposób wpływa na przemieszczanie się zanieczyszczeń powodujących negatywne konsekwencje dla konstrukcji stalowych, fundamentów betonowych oraz elementów wykonanych z piaskowca i wapienia.

Alternatywą dla indywidualnego transportu  samochodowego jest transport rowerowy. W związku z tym projekt przewiduje budowę ścieżki pieszo-rowerowej w pasie ulicy Leszczyńskiej oraz ścieżek rowerowych w pasach ulic: Ogrodowej, fragmencie ulicy Południowej, ulicy Kilińskiego od ul. Słonecznej do ul. Orzeszkowej, ulicy Staszica, ulicy Wodnej od ul. Staszica do ścieżki rowerowej w ul. Wodnej, ulicy Orzeszkowej oraz ulicy Kościuszki od ul. Orzeszkowej do ul. Skarzyńskiego. Ścieżka, która powstaje w Śmiglu wzdłuż ulic:  Kościuszki, Orzeszkowej, Staszica, Kilińskiego i wodnej zostanie oddana do użytkowania już w grudniu 2021 r.

Opracowała na podstawie dokumentacji projektowej Monika Tomaszewska.

Sprawdź także

Dofinansowanie na nowy wóz strażacki dla OSP Głuchowo

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził listę jednostek, które otrzymają  dofinansowanie na samochody ratowniczo-gaśnicze. Na …