14 kwietnia, 2024
AktualnościNa sygnale

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Handel ludźmi to forma współczesnego niewolnictwa i poważne przestępstwo, które narusza podstawowe prawa człowieka. Często ma charakter transgraniczny i wielonarodowościowy.

Handel ludźmi kojarzy nam się najczęściej z handlem ,,organami ludzkimi”, zmuszaniem do prostytucji czy porwaniami i przetrzymywaniem ludzi. Niewiele osób wie, że jest to każde zmuszanie do pracy, np. przy zbiorze warzyw lub owoców za wynagrodzenie niższe niż najniższa krajowa, czy zmuszanie do pracy po kilkanaście godzin dziennie.

Ofiary są najczęściej rekrutowane w swoim ojczystym kraju, często za pośrednictwem lokalnych agencji pośrednictwa pracy, gdzie są wprowadzane w błąd, co do warunków zakwaterowania i płacy. Po przybyciu do kraju nieuczciwi pracodawcy często odbierają cudzoziemcom dokumenty tożsamości, a warunki zakwaterowania i pracy znacznie odbiegają od powszechnie przyjętych norm. Ofiarom nie są wypłacane wynagrodzenia za pracę, a często naliczane są dodatkowe należności (kary), w ten sposób sprawcy tworzą wobec cudzoziemców fikcyjną „spiralę długu”.

Polska jest jednocześnie krajem pochodzenia ofiar, które są wykorzystywane w innych krajach Europy; krajem docelowym dla ofiar przede wszystkim z krajów Wschodniej Europy i Azji oraz krajem przez, który odbywa się przemyt ofiar z Wschodniej Europy i Azji do krajów Europy Zachodniej.

W definicję handlu ludźmi  wchodzi wiele czynników takich jak:

– werbowanie (nakłanianie, zjednywanie, zaciąganie),

– transport (przemieszczanie, przewożenie z zastosowaniem środków komunikacji),

– dostarczanie (umieszczanie w innym miejscu),

– przekazywanie (powierzanie, dawanie w celu dysponowania),

– przechowywanie (zatrzymywanie w jednym miejscu, przetrzymywanie w ukryciu)

– lub przyjmowanie osoby (zatrzymywanie przekazanej osoby).

Istotnym jest przy tym, że w celu wypełnienia znamion przestępstwa handlu ludźmi, wymienione wyżej czynności powinny zostać zrealizowane z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wykorzystanie niezdolności do należytego zrozumienia działania, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą.

Przestępstwo handlu ludźmi jest w Polsce zagrożone karą pozbawienia wolności na czas od 3 lat (art. 189a Kodeksu karnego), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu, karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Źrodło: https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi

sierż. sztab. Paulina PIechowiak